மீள்வாழ்வுக்கான சமூக அணிதிரட்டல்

தமிழ்நாட்டில் பேரிடர் காலங்களிலும் அதற்கு அப்பாலும் விளிம்பு நிலை மக்களிடையே மீள்வாடிநவு மற்றும் சமூக அணிதிரட்டல் மனித உரிமை மற்றும் மேம்பாடு ஆராய்ச்சி அமைப்பு, சிறந்த ஆதரவு மற்றும் மீட்பு நிதியதுடன் (Recover Better Support Fund - GIZ) இணைந்து…

Continue Readingமீள்வாழ்வுக்கான சமூக அணிதிரட்டல்