தனித்து வாழும் பெண்களுக்கான கொள்கை அறிக்கை

ஒற்றுமையையும் வலிமையையும் கொண்டாடுதல்   தனித்து வாழும் பெண்களுக்கான முதல் மாநில மாநாடு, 2023 மார்ச் 8 அன்று நாங்கள், அனைத்து தனித்து வாழும் பெண்களுக்கும் கண்ணியமாக வாழ்வதற்கான உரிமை உண்டு என்பதையும், அவர்கள் தற்சார்பும், மேம்பாடும் அடைவதற்கும், அவர்கள் தங்களது…

Continue Readingதனித்து வாழும் பெண்களுக்கான கொள்கை அறிக்கை