சமூக நலம் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை ஆணை

சமூக நலம் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை - "கைம்பெண்கள் மற்றும் ஆதரவற்ற மகளிர் நல வாரியம்" அமைத்தல் மற்றும் தமிழ்நாடு மாநில சமூக நல வாரியத்தின் செயல்பாடுகளை கைம்பெண்கள் மற்றும் ஆதரவற்ற மகளிர் நல வாரியதுடன் இணைத்தல் - ஆணை -…

Continue Readingசமூக நலம் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை ஆணை
Read more about the article Housing rights and decent work in Maharashtra’s cities
Housing rights and decent work in Maharashtra’s cities: Making SDGs work for the urban poor

Housing rights and decent work in Maharashtra’s cities

Housing rights and decent work in Maharashtra’s cities: Making SDGs work for the urban poor The paper was conceptualised from the online Western Regional Consultations titled “Achieving Sustainable Development Goals…

Continue ReadingHousing rights and decent work in Maharashtra’s cities