உள்ளாட்சி உரிமைகள் மற்றும் கடமைகள்

முன்னுரை உள்ளாட்சி அமைப்பே சமூகத்துடன் மிக நெருக்கமாக இயங்கும் அரசு இயந்திரம் ஆகும். முதல் மட்டத்தில் கிராமசபை வயது வந்தவர்கள் அனைவரும் அதன் உறுப்பினர்கள், இரண்டாவது (கிராம பஞ்சாயத்து), மூன்றாவது (யூனியன்) மற்றும் மாவட்ட அளவுகளில் வார்டு உறுப்பினர் அல்லது தலைவர்…

Continue Readingஉள்ளாட்சி உரிமைகள் மற்றும் கடமைகள்